Trousse - Otoscope BETA 100 - Ophtalmoscope BETA 200 - BETA - XHLHeine