Trousse - Otoscope BETA 200 F.O - Ophtalmoscope - BETA - XHLHeine