Trousse - Otoscope BETA 400 F.O - Ophtalmoscope - BETA 200 - BETA - XHLHeine