Trousse - Otoscope Mini 3000 F.O - A piles - XHLHeine